Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6233.3.1.2018.OR                                                                         Wąbrzeźno, dnia 20.02.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie art. 61 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze. zm.) oraz art.184 Prawa ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)            z a w i a d a m i a s i ę że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Dariusza Dziewięckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, ul. Chełmińska 57d, 87-200 Wąbrzeźno w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian