ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno

ZARZĄD POWIATU  W WĄBRZEŹNIE
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające   z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek   ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) .
2.Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,
2)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo  – stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,
5)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.168) ,
10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 poz. 178) — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,
12)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,
13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.   z  2014  r. poz. 191 oraz z 2015 r. poz. 357) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 oraz z 2015 r. poz. 357) — w przypadku nauczyciela   i nauczyciela akademickiego,
14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu   oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Wąbrzeźnie”  w terminie do dnia 5 lipca 2016 r. do godz. 1200  na adres:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
p.130

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  w Wąbrzeźnie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyCentrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatu-
  • Ilość etatów-
  • Data ogłoszenia2016-06-09
  • Termin składania dokumentów2016-07-05
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87 – 200 Wąbrzeźno p.130
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneSzczegółowe informacje zawarte w ogłoszeniu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweSzczegółowe informacje zawarte w ogłoszeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowySzczegółowe informacje zawarte w ogłoszeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje zawarte w ogłoszeniu
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian