Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
STAROSTY WĄBRZESKIEGO
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu dzienników częściowych

Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do  zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, zmienionych zarządzeniami nr 33/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. i Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wykaz dzienników częściowych dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, wymienionych w § 1 ust. 3 uchwały Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Lp. Nr i nazwa dziennika częściowego (pełna nazwa), jednostka Rachunek bankowy
1   0  Starostwo Powiatowe (budżet powiatu) SP 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001
2   1 Starostwo Powiatowe (jednostka budżetowa ) SP 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003
3   2 ZFŚS SP 36 1560 0013 2249 0676 5000 0004
4   3 Wadia SP 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005
5   4 Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka budżetowa) ZDP 73 1560 0013 2459 3102 0000 0001
6 6 Wadia ZDP 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003
7   7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR 09 1560 0013 2109 3648 3000 0001
8   8 Przez naukę do sukcesu II SP/RPO 95 1560 0013 2249 0676 5000 0009
9   9 Koordynator (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) PCPR 79 1560 0013 2109 3648 3000 0002
10 10  Dziś nauka jutro praca II SP/RPO 84 1560 0013 2249 0676 5000 0013
11 11 Za życiem SP 41 1560 0013 2249 0676 5000 0011
12 12 PFRON SP 68 1560 0013 2249 0676 5000 0010
13 13 Aktywny samorząd 2018 (PFRON) PCPR 25 1560 0013 2109 3648 3000 0004
14 14 Zespół Szkół (jednostka budżetowa) ZS 47 1560 0013 2732 8380 6000 0001
15 16 ZFŚS ZS 20 1560 0013 2732 8380 6000 0002
16 17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (jednostka budżetowa) SOSW 31 1560 0013 2905 5254 3000 0001
17 18 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026
18 19 ZFŚS SOSW 04 1560 0013 2905 5254 3000 0002
19 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących (jednostka budżetowa) ZSO 35 1560 0013 2118 3989 4000 0001
20 21 ZFŚS CKPiU 27 1560 0013 2406 8414 9000 0002
21 22 ZFŚŚ ZSO 08 1560 0013 2118 3989 4000 0002
22 23 Zespół Szkół Zawodowych (jednostka budżetowa) ZSZ 33 1560 0013 2557 1205 0000 0001
23 24 Wadia ZS 90 1560 0013 2732 8380 6000 0003
24 25 ZFŚS ZSZ 06 1560 0013 2557 1205 0000 0002
25 27 Placówka Książki (Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci) SP/RPO 25 1560 0013 2249 0676 5000 0008
26 28 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(jednostka budżetowa)PPP 20 1560 0013 2366 4318 3000 0001
27 29 ZFŚS PPP 90 1560 0013 2366 4318 3000 0002
28 34 Rodzina w Centrum 2 PCPR/RPO 41 1560 0013 2109 3648 3000 0007
29 35 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (jednostka budżetowa) CKPiU 54 1560 0013 2406 8414 9000 0001
30 36 Szkoła zawodowców SP/RPO 79 1560 0013 2249 0676 5000 0006
31 37   Przez naukę do sukcesu III SP/RPO 30 1560 0013 2249 0676 5000 0015
32 38 Infostrada (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) SP/RPO 14 1560 0013 2249 0676 5000 0012
33 40 Wadia CKPiU 97 1560 0013 2406 8414 9000 0003
34 42 ZFŚS ZDP 46 1560 0013 2459 3102 0000 0002
35 43 Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych SP/RPO 90 1560 0013 2249 0676 5000 0002
36 44 Dziś nauka jutro praca III SP/RPO 52 1560 0013 2249 0676 5000 0007
Oznaczenia skrótów:

CKPiU – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące

SP – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

ZS – Zespół Szkół we Wroniu

ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian