Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6341.32.1.2017.OR                                                Wąbrzeźno, dnia 30.11.2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1121 z późn. zm.)  zawiadamia, że w dniu 30.11.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 8A, 87-200 Wąbrzeźno, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z Miejskiego Ujęcia Wód Podziemnych w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego studniami Nr 1a, Nr 2a, Nr 3a, Nr 4a, Nr 5a, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców miasta Wąbrzeźno, w ilości Qmax h = 180,0 m3/h,  Qśr.d = 1700,0 m3/d, Qmax r = 673141,0 m3/r, Qśr. rok = 611946,0 m3/R.
Ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qekspl = 460 m3/h, S = 9,4-11,0 m, wg. stanu na lipiec 1991 r.
2.    wygaszenie z dniem uprawomocnienia się nowego pozwolenia wodnoprawnego punktu 1 i 3 decyzji Starosty Wąbrzeskiego z dnia 08.01.2013 r. znak: WR.6341.34.4.2012/2013.OR udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z miejskiego ujęcia w Wąbrzeźnie i wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian